تیم صنعت گران ری در قسمت مرکز نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های تهران، البرز، قم و زنجان میباشد.

رنگ این تیم سفید و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.