تیم پارتیزان ترک در قسمت شمال نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و سمنان میباشد.

رنگ این تیم زرد و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.