تیم پارتیزان شمال در قسمت شمال نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی میباشد.

رنگ این تیم بنفش و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.