تیم پارتیزان کرد در قسمت چپ نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های کرمانشاه، همدان، کرستان و قزوین میباشد.

رنگ این تیم قهوه ای و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.