تیم ناوگان جنوب در قسمت پایین نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان بلوچستان میباشد.

رنگ این تیم آبی و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.