تیم اتحاد خراسان در قسمت راست نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های خراسان شمالی، خراسان مرکزی و خراسان جنوبی میباشد.

رنگ این تیم سبز و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.