تیم عالمان پاسارگاد در قسمت جنوب نقشه میباشد.

این تیم دارای استان های فارس، اصفهان، یزد و کرمان میباشد.

رنگ این تیم قرمز و دارای ۲ مرکز فرماندهی است.