ورژن ۱,۹,۵

  • تغییر کلی مپ سرور
  • تغییر بیس ها
  • اضافه شدن /radar به وی آی پی های فول
  • اضافه شدن مینیگان به کلاس نابودگر
  • فیکس باگ های جزیی …